Stockholm

God afton!

So I recently saw this picture on Instagram:

(credits: @amandaskitchen_ )

And it made me think. What if I step out of my comfort zone and try to improve my acquired Swedish speaking skills by implementing the Swedish language into a common article? Now again, more comprehensibly: I decided to learn something about Stockholm in Swedish, and hence test my knowledge and learn some new words. And of course, share everything with you. So even though I’ve never been to Stockholm, I’m writing this article just to demonstrate you that if you step out of your comfort zone, everything is possible. I had to do some cutbacks already when I decided to study Swedish, because I was spending too much time on my notebook watching endless series. That was the first step of my personal development. And now, after learning Swedish for about two weeks (and I gotta admit I’m quite good at it), I decided to take up this challenge and discover some new words, new grammar while simultaneously learning more about the Swedish culture and their capital.

However, since I’m a little bit of a thinker, I though that a map may come in handy (especially after that long lesson about places and directions), so the first thing I did was finding a perfect map that would fit my ideals. And somewhere on Pinterest I found an excellent one, so here we go, let’s begin!

As always, I’ll first start with the Swedish text and then translate it into English. However this time I’ll be translating right away, not in the end of the paragraph as I usually do.

So here’s the map:

(NOT MY PHOTO, ALL THE RIGHTS GO TO THE OWNERS)

I’ll be describing each place one by one, starting off right in the middle of the image, at the old Gamla Stan. But please! If you do understand this language, do not judge me, I’m just learning! Thanks in advance.


Gamla Stan är Stockholms gamla stad. Idag förbinder Gamla Stan norra distriktet Norrmalm med Södermalms södra distrikt. Gamla Stan ligger på en ö som heter Stadsholmen. Stortorget är huvudtorget och alla de stora attraktionerna ligger i närheten. Till exempel Royal Palace (Kungliga Slottet) och Royal Chapel (Storkyrkan) där Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling hade ett bröllop i juni 2010. Kungliga slottet är den officiella bostaden för Hans Majestät Sveriges kung, med över 600 rum. Slottet är öppet för allmänheten och innehåller fem museer.

Gamla Stan is the Stockholm’s old town. Today, Gamla Stan connects the northern district of Norrmalm to the southern district of Södermalm. The Old Town is located on an island called Stadsholmen. Stortorget is the main square and all the major attractions are nearby. For example, Royal Palace (Kungliga Slottet) and Royal Chapel (Storkyrkan) where Crown Princess Victoria and Daniel Westling had a wedding in June 2010. Royal Castle is the official residence of His Majesty the King of Sweden, with over 600 rooms. It’s open to the public and is comprised of five museums.

Riddarholmen till vänster är en liten ö i centrala Stockholm. Ön är en del av Gamla Stan där du kan hitta gamla hus och antal privata palats från 1700-talet.

Riddarholmen on the left is a small island in central Stockholm. The island is part of the Old Town where you can find old houses and number of private palaces from the 18th century.

Nu om vi går ner till Södermalm är det första vi kan se Globen Arena. Ericsson Globe är den största hemisfäriska byggnaden på jorden och tog två och ett halvt år att bygga.

Now if we go down to Södermalm, the first thing we can see is the Globen Arena. Ericsson Globe is the largest hemispherical building on earth and took two and a half years to build.

Sedan ligger till vänster Söder Mälarstrand som är en strandgata på Södermalm i Stockholm. Den sträcker sig längs Riddarfjärden från Pålsundet i väst till Centralbron i öst och är ca 2.200 meter lång. Längs gatan är några intressanta byggnadsverk som malmgården Heleneborg, industrihuset Münchenbryggeriet och kontorshuset Mariahissen.

Then to the left lies Söder Mälarstrand which is a beach street with quay at Södermalm in Stockholm. It stretches along the Riddarfjärden from Pålsundet in the west to the Central Bridge in the east and is about 2,200 meters long. Along the street are some interesting buildings such as the ore yard Heleneborg, the industrial house Münchenbryggeriet and the office building Mariahissen.

Den högsta naturliga punkten i centrala Stockholm – Skinnarviksberget – är en favoritplats för lokalbefolkningen för piknik och fester under öppen himmel. Utsikten är fantastisk – över Kungsholmen, Gamla Stan, Stockholms stadshus och andra intressanta platser. Parken under backen har en liten lekplats och en friluftkafé där du kan ha en lätt lunch eller en glass.

The highest natural point in central Stockholm – Skinnarviksberget – is a favorite spot for locals for picnics and parties under the open sky. The view is amazing – over Kungsholmen, Gamla Stan, Stockholm City Hall and other interesting places. The park under the hill has a small playground and an open-air café where you can have a light lunch or an ice cream.

Längre till vänster kan du hitta Högalidskyrkan som är en skyddad kyrka i Södermalm i Stockholm. Det var designat av arkitekt Ivar Tengbom.

Further to the left you can find the Högalidskyrkan which is a protected church in Södermalm in Stockholm. It was designed by architect Ivar Tengbom.

När vi går norr över bron, vi kan se stora ön nedanför. Lugn Långholmen är känd för Långholmsbadet, en sandstrand som är full av badare på sommaren. Cykel- och vandringsleder går runt skogsmarker och trädgårdar, och förbi fängelsebyggnaden för vilken ön var känd. Stora Henriksviks 1700-talshus innehåller ett café och ett litet museum där porträtt och text visar poetmusikern Carl Michael Bellman.

As we walk north across the bridge, we can see a large island below. Calm Långholmen is known for the Långholmsbadet, a sandy beach full of bathers in the summer. Biking and hiking trails run around woodlands and gardens, and past the prison buildings for which the island was known. Stora Henriksvik’s 18th century house contains a café and a small museum where portraits and text show poet musician Carl Michael Bellman.

Kungsholmen är hem till Stockholms Stadshus, där den årliga Nobelprisutdelningen är i sin festsal. Några av båtarna som ligger längs strandpromenaden Norr Mälarstrand ändrar till barer med levande musik på sommaren. I närheten är Rålambshov Park (det gröna området) med en liten strand och stigar, som är värd för utomhus teaterföreställningar.

Kungsholmen is home to Stockholm City Hall, where the annual Nobel Prize award ceremony is held in its banquet hall. Some of the boats that lie along the promenade Norr Mälarstrand transform into bars with live music in the summer. Nearby is Rålambshov Park (the green area) with a small beach and paths, which hosts outdoor theater performances.

Torget som du kan se upp på bilden är Sergels torget, som är den mest centrala torget i Stockholm. Den har namn efter skulptören Johan Tobias Sergel från 1800-talet.

The square that you can see up in the picture is the Sergels Square, which is the most central square in Stockholm. It is named after the sculptor Johan Tobias Sergel from the 19th century.

Parken som du kan se under torget är Kungsträdgården. Det är också känd som Kungsan. Parkens centrala läge och dess utomhuskaféer gör det till de mest populära mötesplats i Stockholm.

The park that you can see under the square is Kungsträdgården. It is also known as Kungsan. The park’s central location and its outdoor cafes make it the most popular meeting place in Stockholm.

En liten bit till botten kan man se Skeppsholmen, en ö som är känd för sin fredliga atmosfär och kulturella attraktioner, till exempel Moderna Museet, som uppvisar verk av Picasso och Östasiatiska Museet med traditionell asiatisk konst. Kastellholmen är en liten ö i centrala Stockholm, ansluten till närliggande Skeppsholmen. På ön är ett litet slott Kastellet, som är byggt av Fredrik Blom.

A little bit to the bottom you can see Skeppsholmen, an island known for its peaceful atmosphere and cultural attractions, such as the Moderna Museum, which exhibits works by Picasso and the East Asian Museum with traditional Asian art. Kastellholmen is a small island in central Stockholm, connected to nearby Skeppsholmen. On the island is a small castle Kastellet, which is built by Fredrik Blom.

Nu flyttar vi till höger gröna delen av bilden. Och där hittar vi Djurgården, en lugn ö som är känd för Vasamuseet, med ett krigsfartyg från 1700-talet och Skansen friluftsmuseum som har hantverkare och rekonstruerade hem som visar svenska livet genom århundradena. Fans av svensk popmusik kan hitta gamla poster och kostymer på ABBA: The Museum. Färjor ligger nära Gröna Lund nöjespark, känd för sina spännande rider och sommarkonserter.

Now we move to the green part of the picture on the right. And there we find Djurgården, a quiet island which is known for the Vasa Museum with a warship from the 18th century and the Skansen open-air museum which has craftsmen and reconstructed homes that show Swedish life throughout the centuries. Fans of Swedish pop music can find old records and costumes at ABBA: The Museum. Ferries are located near Gröna Lund amusement park, known for its exciting rides and summer concerts.

Och det sista jag ska berätta är ön som du hittar under den gröna ön. Beckholmen är en liten ö i centrala Stockholm. Beckholmen är nu ett historisk monument av nationell intresse.

And the last thing I will tell you about is the island that you find under the green island. Beckholmen is a small island in central Stockholm. Beckholmen is now a historical monument of national interest.


So! What do you say? I’m beyond excited! The English translations were a bit off-hand, but since my Swedish is very simple, I couldn’t really translate it differently. But still, pretty good, right? I don’t want to sound rude or arrogant but I’m so proud of myself!

And since in the beginning I was talking about challenges and the main aim of this article being the expansion of my vocabulary, here are the words I learnt tonight (instead of grammar from the textbook I wasn’t in mood for today) :

  1. verbs: förbinda (conjoin), innehålla (contain), bygga (build), sträcka (stretch), festa (celebrate), är känd (be known), ändra (change), uppvisa (exhibit), är byggt (be built), flytta (move), ansluta (connect), berätta (tell), skydda (protect), designa (furnish), leva (live)
  2. adjectives: barocka (baroque), officiella (official), öppet (open), hemisfäriska (hemispherical), lång (long), fantastisk (fantastic), andra (other), lätt (easy, light), längre (longer), skyddad (protected), designat (designed), full av (full of), lugn (quiet), årliga (annual), levande (live), gröna (green), utomhus (outdoor), populära (popular), fredliga (peaceful), kulturella (cultural), traditionell (traditional), asiatisk (Asian), det sista (the last), kungliga (royal), historisk (historical), nationell (national), spännande (exciting), rekonstruerade (reconstructed)
  3. nouns: intresse (interest), monument (monument), sjöfartsindustri (maritime industry), sommarkonsert (summer concert), ride (ride), nöjespark (amusement park), färje (ferry), kostym (suit, costume), poster (items), livet (life), århundrade (century), hantverkare (craftsman), talet (number), friluftsmuseum (open-air museum), del (part), krigsfartyg (warship), konst (art), verk (work), attraktion (attraction), atmosfär (atmosphere), mötesplats (venue), läge (location), utomhuskafé (outdoor café), bild (image), skulptör (sculptor), värd (host), stig (path), teaterföreställningar (theatre performance), området (area), strandpromenade (beach path), båt (ship), festsal (banquet hall), prisutdelning (award ceremony), poetmusikern (poet musician), porträtt (portrait), träet (wood), fängelsebyggnad (prison building), trädgård (garden), skogsmark (woodland), vandringsleder (hiking), badare (bathers), sommar (summer), sand (sand), bron (bridge), arkitekt (architect), lekplats (playground), uitsikt (view), himmel (sky), lokalbefolking (locals), kontorshus (office), industri (industry), malmgården (ore yard), kaj (quay), strand (beach), öst (east), väst (west), jord (earth), byggnad (building), palats (palace), centrala (downtown), kung (king), allmänhet (public, generally), Majestät (Majesty), bostad (residence), attraktion (attraction), ö (island), huvudtorget (main square), söd (south), norr (north), slott (castle), bröllop wedding)
  4. other: närheten (around), till exempel (for example), längs (along), under (under, during), nedanför (below), runt (around), för vilken (for which), mest (most), till botten (to the bottom), en liten bit (a little bit), till närliggande (to nearby), ca (circa), genom (by, through)

 

I gotta say that this was an amazing method of learning: I did not learn something about Swedish history and their capital, but also hundreds of new words. And furthermore I also practiced them. It has been a gorgeous evening so far, I feel great!

Anyway, tomorrow I’m going to update you about my further Swedish progress, I’ve got some exercises to do + I had some new vocabulary about food that I haven’t practiced yet.

In the meantime….have a great day!

Gamla-Stan

NOT MY PHOTO, ALL RIGHTS GO TO THE OWNERS!

3 thoughts on “Stockholm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s